Nadzór przyrodniczy

Oferuję Państwu sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami, zgodnie z zasadami określonymi w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, raportach o oddziaływanie na środowisko, pozwoleniach na realizację inwestycji, projektach budowlanych, projektach wykonawczych, PZJ i SST. Nadzór przyrodniczy dla danego przedsięwzięcia ma na celu zapobieganie możliwości pojawienia się negatywnych skutków na przyrodę. Umożliwia uniknięcie opóźnień w pracach wynikających z konieczności wstrzymania prac wynikających z nieodpowiednio zaplanowanych działań inwestycyjnych.

  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ptaki i nietoperze zamieszkujące tereny miejskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową, w stosunku do których obowiązuje, m.in. zakaz niszczenia ich gniazd, siedlisk i ostoi, umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania,
  • zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która zakazuje płoszenia i niepokojenia tych zwierząt.

Z badań wynika że większość budynków jest zasiedlona przez ptaki i nietoperze. W związku z tym przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na niszczenie siedlisk ptaków i nietoperzy jak również umyślne ich płoszenie i niepokojenie. Realizacja prac na obiekcie zasiedlonym przez gatunki chronione powinna być realizowana pod nadzorem przyrodniczym -ornitologicznym i chiropterologicznym.

Przeprowadzenie docieplenia budynku odbywające się pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym, pozwala uniknąć strat przyrodniczych przez np. niewłaściwy termin rozpoczęcia prac na budynku na którym w gniazdach znajdują się pisklęta. Kolejnym bardzo ważnym etapem nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego jest właściwe wykonanie działań kompensacyjnych, zapewniających ciągłość lęgów w kolejnych sezonach, dzięki odtworzonym stanowiskom lęgowym. Tylko poprawnie wykonane skrzynki lęgowe oraz ich odpowiednie zainstalowanie gwarantuje zajęcie ich przez ptaki.

nadzór budowlany nadzór przyrodniczy

Aby uzyskać dodatkowe informację na temat nadzoru przyrodniczego prosimy zostawić do siebie kontakt w formularzu poniżej.

Lub zadzwoń do nas!