5.5. Półnaturalne łąki świeże

Półnaturalne łąki świeże

Rozpowszechnione w całej Polsce półnaturalne łąki świeże powstały po wycięciu lasów liściastych, szerokie spektrum troficzne i glebowe, gleby mineralne, najczęściej w typie brunatnych na glinach lub na piaskach gliniastych mocnych;

Uwilgotnienie „świeże”, bez śladów zabagnienia, występują na mineralnych wyniesieniach i stokach dolin rzecznych, poza zasięgiem wylewów rzeki.

Użytkowane są zazwyczaj jako łąki dwukośne (również wypasane) i stanowią gospodarczo wartościowe użytki zielone. Wyróżniają się dużym bogactwem gatunkowym i znacznymi walorami krajobrazowymi Są to siedliska najkorzystniejsze do wykorzystania rolniczego, zatem intensywnie wykorzystywane. Doprowadziło to do ich zubożenia gatunkowego i utraty walorów przyrodniczych.

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 1 083 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu