5.3. Murawy

Murawy

Występują na terenach wyżynnych i na  nasłonecznionych stokach dużych dolin rzecznych oraz otwartych, piaszczystych wyniesieniach na nizinach. Płaty zbiorowisk są zwykle niewielkie i występują w znacznym rozproszeniu. Występują w miejscach suchych i nasłonecznionych, na różnym typie podłoża od gleb piaszczystych i żwirowych do gleb z dużą zawartością wapnia.

Murawy ciepłolubne

Kserotermiczne (murawy ciepło lubne) oraz bogate murawy napiaskowe należą do najbogatszych w gatunki fitocenoz Polski. Szereg występujących w nich roślin to gatunki zaliczane do rzadkich i zagrożonych w skali kraju, jak również gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Łąki te stanowią siedlisko dla wielu gatunków bezkręgowców, w tym gatunków chronionych.

Do niekorzystnych zmian w tych zbiorowiskach prowadzi zarówno zaprzestanie użytkowania jak również jego intensyfikacja, czyli nawożenie oraz nadmierny wypas powodujący mechaniczne niszczenie okrywy roślinnej.

Ze względu na szybkie zanikanie tych zbiorowisk i związanych z nimi gatunków flory i fauny konieczna jest ich pilna czynna ochrona poprzez promocję ekstensywnego użytkowania.

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 1300 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu

5.3. murawy - Natura 2000