Ekspertyza i Opinia Przyrodnicza

Przy planowaniu przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego, bądź publicznego czy użytkowego oraz przy umieszczeniu na dachu budynku kolektorów słonecznych należy mieć na uwadze fakt konieczności uzyskania wymaganych dokumentów dotyczących inwestycji. Jednym z takich dokumentów jest opinia przyrodnicza.

Sporządzając opinię przyrodniczą pomagamy osobom prywatnym, spółdzielniom i zarządcom budynków w zintegrowanym planowaniu i prowadzeniu remontów i dociepleń tak, by uniknąć nadmiernego zniszczenia środowiska oraz wszelkich konsekwencji z tym związanych.


Usługi świadczymy na terenie całego kraju!


W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do prac remontowych związanych z termomodernizacją budynku, zarządca budynku powinien zlecić wykwalifikowanemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w celu uniknięcia umyślnego zniszczenia schronień wszelkich gatunków ptaków m.in. jerzyka. Na podstawie inwentaryzacji tworzona jest później opinia przyrodnicza. 

Jednym z wymaganych dokumentów do uzyskania dofinansowania termomodernizacji budynku, jak i również umieszczenia kolektorów słonecznych jest opinia eksperta przyrodniczego odnośnie siedlisk chronionych gatunków zwierząt, zwana również opinią przyrodniczą.

Zaświadczenie wskazujące na brak bytowania gatunków chronionych daje nam możliwość wykonania prac bez ryzyka poniesienia kar lub dodatkowych opłat.


W tym celu skontaktuj się z nami.


Przepisy obowiązujące z zakresu ochrony przyrody, chronią zwierzęta w budynkach podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych i budowlanych, nakazują one – w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych – uzyskanie koniecznych zezwoleń przed przystąpieniem do inwestycji. Takim dokumentem jest opinia przyrodnicza, którą z przyjemnością sporządzimy dla Państwa.
Ekspertyza ornitologiczna i dokumentacje wykonane przez naszych ekspertów ornitologów, jak i chiropterologów chronią Państwa od odpowiedzialności cywilnej.


Nasze działania pozwolą:

  • zminimalizować ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta budynku mieszkalnego z pracami remontowymi,
  • uzyskać konieczne zezwolenia przed przystąpieniem do inwestycji termomodernizacji budynku (brak opóźnień oraz kar),
  • zapewnić ptakom zastępcze miejsca lęgowe (budki lęgowe) w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac,
  • określić, czy budynek mieszkalny jest wykorzystywany jako miejsce gniazdowania ptaków lub nietoperzy (gatunki, liczebność),
  • zlokalizować potencjalne miejsca, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac remontowych dachu.

Ekspertyza ornitologiczna, jest opinia przyrodniczą wyłącznie odnośnie ptaków wykonywana jest na obiektach ujętych w przedsięwzięciu, uwzględnia ona ptaki objęte ochroną gatunkową oraz wyszczególnia sposób postępowania w trakcie remontów, jak i terminy prowadzenia prac.


  • Zapewniamy nadzór ornitologiczny przy termomodernizacji budynków publicznych oraz prywatnych,
  • Wystawiamy opinie, zaświadczenia wskazujące na brak bytowania ptaków chronionych.

Optymalnym terminem wykonywania prac remontowych jest koniec lata i jesień, można wtedy uniknąć wcześniejszego zabezpieczania otworów lub ograniczyć je tylko do wstępnego zabezpieczania miejsc przebywania nietoperzy oraz znalezienie zwierzętom schronień zastępczych.

Od marca do września, w tym okresie trwają lęgi ptaków zamieszkujących szczeliny w budynkach. Przy wykonaniu opinii przyrodniczej właśnie na lęgi ekspert zwraca szczególną uwagę. To okres szczególny, w którym nie powinno się przeprowadzać remontów i termomodernizacji ze względu na bezpieczeństwo chronionych gatunków. Jeśli jednak prace mają być prowadzone wiosną, konieczne jest zabezpieczenie wszystkich miejsc gniazdowania, by nie dopuścić do zamurowania ptaków, taką informację zawiera opinia przyrodnicza.

Przykładem gatunku najbardziej zagrożonego w przypadku prac ociepleniowych jest jerzyk, którego praktycznie 100% populacji ma gniazda w budynkach mieszkalnych czy obiektach użyteczności publicznej.

Zespół ekspertów przeprowadzi całościowy proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny. Proces składa się z wizji terenowej, na podstawie której sporządzamy kompletną dokumentację przyrodniczą, opinie przyrodniczą.


Jeśli w trakcie inwentaryzacji budynku przeznaczonego do inwestycji Ekspert nie stwierdzi żadnych gatunków objętych ochroną sporządza ekspertyzę wraz z oświadczeniem o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową.


W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź przez formularz poniżej.