Nadzór przyrodniczy

Oferuję Państwu sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami, zgodnie z zasadami określonymi w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, raportach o oddziaływanie na środowisko, pozwoleniach na realizację inwestycji, projektach budowlanych, projektach wykonawczych, PZJ i SST. Nadzór przyrodniczy dla danego przedsięwzięcia ma na celu zapobieganie możliwości pojawienia się negatywnych skutków na przyrodę. Umożliwia uniknięcie opóźnień w pracach wynikających z konieczności wstrzymania prac wynikających z nieodpowiednio zaplanowanych działań inwestycyjnych.

  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ptaki i nietoperze zamieszkujące tereny miejskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową, w stosunku do których obowiązuje, m.in. zakaz niszczenia ich gniazd, siedlisk i ostoi, umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania,
  • zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która zakazuje płoszenia i niepokojenia tych zwierząt.

Z badań wynika że większość budynków jest zasiedlona przez ptaki i nietoperze. W związku z tym przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na niszczenie siedlisk ptaków i nietoperzy jak również umyślne ich płoszenie i niepokojenie. Realizacja prac na obiekcie zasiedlonym przez gatunki chronione powinna być realizowana pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym.

Przeprowadzenie docieplenia budynku odbywające się pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym, pozwala uniknąć strat przyrodniczych przez np. niewłaściwy termin rozpoczęcia prac na budynku na którym w gniazdach znajdują się pisklęta. Kolejnym bardzo ważnym etapem nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego jest właściwe wykonanie działań kompensacyjnych, zapewniających ciągłość lęgów w kolejnych sezonach, dzięki odtworzonym stanowiskom lęgowym. Tylko poprawnie wykonane skrzynki lęgowe oraz ich odpowiednie zainstalowanie gwarantuje zajęcie ich przez ptaki.

Aby uzyskać dodatkowe informację prosimy zostawić do siebie kontakt w formularzu poniżej.

Lub zadzwoń do nas!